கிறிஸ்துமஸ் பரிசு நாடகம் | Tamil Christmas Skits Program | School Program | Christian Skits

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு நாடகம் | Tamil Christmas Skits Program | School Programகிறிஸ்துமஸ் பரிசு நாடகம் | Tamil Christmas Kit Program | school Program

#GILGAL_PRAYER_FELLOWSHIP_MINISTRIES
#Gilgal_nursery_and_primary_school
#Christmas_Childrens_skit

Latest Tamil Christian kids shit video. A powerful performance from the celebration of the GILGAL Ministries camp.

In this funny scene, they tell the men their journey to meet the new-born king of Israel. These “smart guys” have thick Brooklyn accents in this comic take on the story in Matthew 2.

A few days after Bill and Bob met the infant Savior, the two shepherds wonder why God would have chosen them to meet his son. This is a comical experience of the shepherds experience described in Luke 2.

To know more about our ministry visit:
#KODAIKANAL. Like and share the video and subscribe to our YouTube channel.
Our social media sites
YOUTUBE – https://www.youtube.com/user/gjimoministries/featured
FACEBOOK – https: //www.facebook.com/pg/GilgalMinistrieskodaikanalkcpatti/posts/? Ref = page_internal
Daily you get updates on Christian things,
Save and send SMS with your name From WhatsApp +91 9344644644

Gilgal Prayer Community Ministries
K.c patti, Kodai channel (T.K)
Perumparai (via)
Dindigul (Dt)
Gmail: kashmirgpfm@gmail.com
Contact: 04542-262222
Mob: +91 9488717990
WhatsApp: +91 9344644644

source