క్రిస్తవ భక్తి కామిడి స్కిట్ (పాపము) Telugu Christian Skit | Christian Telugu Fun Skit | LGMM | Christian Skits

క్రిస్తవ భక్తి కామిడి స్కిట్ (పాపము) Telugu Christian Skit || Christian Telugu Fun Skit || LGMMif you want to support this ministry: {some people who ask us please provide your account information)

STATE BANK OF INDIA

NAME: K. DANIEL ABRAHAM
BANK: STATE BANK OF INDIA
AC NO: 34 601 058 752
IFSC: SBIN 000 1901
Branch: KORLA GUNTA, TIRUPATI

or

Andhra Bank Information

NAME: K DANIEL ABRAHAM
BANK: ANDHRA BANK
AC NO: 099 110 1000 88892
IFSC CODE NO: ANDB 0000 991
MICR CODE: 517011013
Branch: Tirupati

LGMM మిరకిల్ చర్చి || తిరుపతి.
Words and Worship of the Pastor Dr. Daniel Abraham.

# 22-8-63 / 6A, 5 క్రాస్ ఉపాధ్యాయ, ఉపాధ్యాయ నగర్,
గ్రాండ్ వరల్డ్ రూట్, తిరుపతి.

ఆదివారము ఆదివారము 2 ఆరాధనలు
ఉదయము 10.30 & సాయంత్రము 6 గంటలకు

for prayer call us: 91-93979 24 365/70939 00365.
website: www.danielabraham.in
email: danieltpty@gmail.com

source