త్రాగుబోతు కుటుంబం-Emmanuel Ministries Hyderabad -Christian telugu skit- Pastor B.Jeremiah | Christian Skits

త్రాగుబోతు కుటుంబం-Emmanuel Ministries Hyderabad -Christian telugu skit- Pastor B.Jeremiahనిశ్చయముగా ఈ పరిచర్య మీకు ధైర్యమును, ఓదార్పును, దైవిక క్రమమును, ఆత్మీయతను పంచగలదని ప్రగాడమైన విశ్వాసముతో ….. ధనదాహముతో కాక ఆత్మలదాహముతో కొనసాగే ఈ పరిచర్యలో మీరు పాలిభాగస్తులు కాగలరని నిండు మనస్సుతో ఆహ్వానిస్తున్నాము. మీకొరకు ప్రార్ధించేసంఘం, దైవజనులు ఎల్లప్పుడు మీకు తోడుగా ఉన్నారని మరువకండి ………
మీ ప్రార్ధన అవసరతకై సంప్రదించవలసిన మాచిరునామా
Pastor B. Jeremiah,
Emmanuel Ministries,
Suraram Colony,
Hyderabad-500055, India.
Mobile Number: 9440147146, 9989331155, 9032141081.
Our website: www.emmanuelministrieshyd.com

source