నులివెచ్చని జీవితం Skit by Click Sunday School Children - Latest telugu christian skits 2019 | Christian Skits

నులివెచ్చని జీవితం Skit by Click Sunday School Children – Latest telugu christian skits 2019జీవితం జీవితం Skit of Click Sunday School Kids – Latest Telugu Christian Skits 2019

ప్రకటన గ్రంథం – Revelation 3:16

నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక, నులివెచ్చనగా ఉన్నావు గనుక నేను నిన్ను నా నోటనుండి ఉమ్మివేయ నుద్దేశించుచున్నాను

So since you are lukewarm and neither cold nor hot, I will squirt you out of my mouth

source