పక్కిOటీ చరిత్ర | Telugu Funny Christian Girls Skit | Most Viewed 5LakhViews | Full Comedy | Christian Skits

పక్కిOటీ చరిత్ర || Telugu Funny Christian Girls Skit || Most Viewed 5LakhViews || Full Comedy# పక్కి O టీ చరిత్ర
#TeluguFunnyChristianGirlsSkit
# MostViewed5LakhViews

# TeluguChristianLiveWorshipDr.DanielAbraham
#liveFastingPrayerTeluguSamanthaDaniel
#LGMMCHURCH
#BestChurchinTirupati
#fridayfastingprayerTeluguWorshiplive

YOU CAN GET OUR CHURCH & MINISTRY APP THROUGH THIS LINK
– our app link Just click and download it in the Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgmm.church&hl=en_US

Our links to social media:

Follow us on Twitter

Facebook Page (Pastor Daniel Abraham):
https://www.facebook.com/DanielAbrahamIndia

Facebook (Mrs. Samantha Daniel): https://www.facebook.com/sangeetha.daniel.50

Facebook Group: https://www.facebook.com/LGMM-Miracle-church-2009102739109704/?modal=admin_todo_tour

Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/danietpty

follow us on google +
https://plus.google.com/u/0/+DanielAbrahamPastor

our website: www.danielabraham.in

God is with you all amen
Thank you for supporting us

Pastor Daniel Abraham
LIVING GOD MINISTRY OF MINISTRY, TIRUPATI

if you want to support this ministry: {some people who ask us please provide your account information)

STATE BANK OF INDIA

NAME: K. DANIEL ABRAHAM
BANK: STATE BANK OF INDIA
AC NO: 34 601 058 752
IFSC: SBIN 000 1901
Branch: KORLA GUNTA, TIRUPATI

or

Andhra Bank Information

NAME: K DANIEL ABRAHAM
BANK: ANDHRA BANK
AC NO: 099 110 1000 88892
IFSC CODE NO: ANDB 0000 991
MICR CODE: 517011013
Branch: Tirupati

LGMM మిరకిల్ చర్చి || తిరుపతి.
Words and Worship of the Pastor Dr. Daniel Abraham.

# 22-8-63 / 6A, 5 క్రాస్ ఉపాధ్యాయ, ఉపాధ్యాయ నగర్,
గ్రాండ్ వరల్డ్ రూట్, తిరుపతి.

ఆదివారము ఆదివారము 2 ఆరాధనలు
ఉదయము 10.30 & సాయంత్రము 6 గంటలకు

for prayer call us: 91-93979 24 365/70939 00365.
website: www.danielabraham.in
email: danieltpty@gmail.com

INDIAN TELUGU CHRISTIAN BEST SONG
TELUGU CHRISTIAN AWESOME ACHESING SONG
BEST CHRISTIAN TELUGU MELODY HEART THAT MOVES SONGS
AP TRADITIONAL TELUGU CHRISTIAN SONG
HOLY SPIRIT TELUGU CHRISTINA SONGS
Incredible HOSANNA SONGS
TELUGU CHRISTIAN HOSANNA INDIAN SONGS
2018 BEST NEW NEW NY 2019 20202019
AMAZING TELUGU SONGS

calvary, temple, young, holy, team, pjs, paul, praveen, sister, sharon, samantha, daniel, messges, telugu christians best sermons, calvary temple messages, sathishkumar messages, john wesley messages, jayapaul messages, pjs paul messges, yesanna messages, Best Touching Promising Telugu Bible Sermons, LGMM Tirupati Church Messages

live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live sunday telugu worship,
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live Sunday telugu worship
live telugu church sunday worship, indian telugu church sunday worship live on sundays, Tirupati best church in telugu english tamil worship, chittoor district best church worship in telugu. live sunday telugu worship friday fasting prayer friday fasting prayer in telugu worship
Indian Telugu Christian fasting prayer that is a good wife of our God

source