బలే మనుషులు తెలుగు స్క్రిప్ట్ క్రిస్టియన్ । Telugu Funny Christian Skit | Dr.Daniel Abraham | Christian Skits

బలే మనుషులు తెలుగు స్క్రిప్ట్ క్రిస్టియన్ । Telugu Funny Christian Skit | Dr.Daniel Abraham#TeluguFunnyChristianSkit
#MostViewedTeluguSkit
# 2lakhviewsLGMM
for prayer call us: 91-93979 24 365/70939 00365.
website: www.danielabraham.in
email: danieltpty@gmail.com

source