రక్షింప బడ్డావ? .... అయితే ఎంత మందిని రక్షించావ్ ? | Christian Skits