సాతాను సవాల్ | Telugu Christian Skit by Sunday School Children's | Christian Skits

సాతాను సవాల్ || Telugu Christian Skit by Sunday School Children'sయేసు దేవుని ధ్యాన మందిరం
పాస్టర్. జానీ షేక్ గారు – 9885615206
కారంపూడి, గుంటూరు జిల్లా, ఆంద్రప్రదేశ్

source