Sunday school Telugu skit by children of Bethel house of prayer (Dammaiguda,Hyd). | Christian Skits